Statut Bractwa Strzeleckiego w Głogówku

by

Kategoria Aktualności

Opublikowano 7 sierpnia 2014


STATUT BRACTWA STRZELECKIEGO W GŁOGÓWKU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Bractwo Strzeleckie w Głogówku zwane w dalszej części statutu „ Bractwem ”  działa, jako zarejestrowane stowarzyszenie kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Bractwo jest społeczną organizacją powołaną do rozwoju i propagowania sportów strzeleckich w środowisku, w którym działa.

§ 3.

Terenem działania Bractwa jest miasto i gmina Głogówek.

§ 4.

Siedzibą Bractwa jest miasto Głogówek.

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

§ 5.

Celem działania Bractwa jest :

 1. Krzewienie zamiłowania do uprawiania sportów strzeleckich przez mieszkańców miasta i gminy Głogówek.
 2. Propagowanie sportów strzeleckich wśród młodzieży.
 3. Prowadzenie działalności podnoszącej sprawność obronną społeczeństwa.
 4. Kontynuowanie tradycji strzeleckich w Głogówku oraz krzewienie dziedzictwa kulturowego i propagowanie historii na ziemiach powiatu prudnickiego.
 5. Organizowanie imprez ukazujących tradycje Bractwa.
 6. Stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni i militariów.

§ 6.

Sposoby realizacji celów :

 1. Inicjowanie działań mających na celu tworzenie warunków do uprawiania strzelectwa sportowego, jako aktywnych form wypoczynku.
 2. Organizowanie imprez sportowych w zakresie strzelectwa sportowego.
 3. Organizowanie nauki posługiwania się bronią sportową, udzielanie instruktażu i doradztwa.
 4. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i jego historii oraz kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie.
 5. Organizowanie spotkań i wymianę doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami broni.
 6. Organizowanie imprez integracyjnych dla członków Bractwa oraz członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni.
 7. Rozwijanie propagandy i udzielanie informacji o swojej działalności.
 8. Organizowanie zajęć strzeleckich dla dzieci i młodzieży.
 9. Zarządzanie posiadanymi obiektami sportowymi, w tym Strzelnicą Miejską w Głogówku. Rozwijanie działalności w zakresie ich modernizacji, remontów i konserwacji.
 10. Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, lub wynikające z zadań zleconych przez władze Bractwa.

§ 7.

Bractwo Strzeleckie w Głogówku realizując swoje zadania statutowe może współpracować z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

Bractwo Strzeleckie w Głogówku posiada :

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych.

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać pełnoletni obywatel polski, który złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i będzie systematycznie opłacał składki członkowskie.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte do Bractwa za pisemną zgodą rodziców lub ustawowych przedstawicieli. W zebraniach i zgromadzeniach uczestniczą z głosem doradczym, z chwilą osiągnięcia pełnoletności  stają się członkami Bractwa.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Bractwa.

§ 10.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna zainteresowana realizacją  celów statutowych Bractwa.
 2. Postanowienia par.9 pkt.3  stosuje się odpowiednio.

§ 11.

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Bractwa.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 12.

 1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Bractwa.
 2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie Bractwa mają prawo  :
  • korzystać z pomocy i urządzeń Bractwa na zasadach określonych przez Zarząd,
  • zgłaszać postulaty, wnioski do władz Bractwa,
  • brać czynny udział we wszystkich formach działalności Bractwa,
  • brać udział z bronią o której mowa w art. 11 pkt 10 ustawy o broni i amunicji,  jako reprezentanci Bractwa w zawodach i paradach organizowanych przez inne bractwa kurkowe na terenie całego kraju.
  • do zwrotu kosztów podróży zleconej przez Zarząd Bractwa celem realizacji zadań poza siedzibą Bractwa poprzez udział w zawodach, paradach, zebraniach i spotkaniach itd. organizowanych przez inne podmioty według zasad obowiązujących pracowników sfery budżetowej.

§ 13.

Członkowie Bractwa są zobowiązani :

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Bractwa,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14.

 1. Członkostwo wygasa przez :
  • wystąpienie z Bractwa zgłoszone na piśmie,
  • skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd z powodu niepłacenia składek przez okres 6-miesięcy,
  • wykluczenie prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,
  • wykluczenie przez Walne Zgromadzenie Członków za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Bractwa lub działanie na jego szkodę,
  • śmierć członka.
  • Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu członkostwa we wszystkich przypadkach wymienionych w pkt.1 określając datę wygaśnięcia członkostwa.

Rozdział IV

WŁADZE BRACTWA STRZELECKIEGO

§ 15.

 1. Władzami Bractwa są:
  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński.
  • Kadencja władz wymienionych w pkt. b, c, d trwa 3 lata.
  • Wybory do władz Bractwa dokonywane są na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym.

§ 16.

Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie Członków  jest najwyższą władzą Bractwa.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie zbiera się przynajmniej  raz do roku.
 4. Zwyczajne Zgromadzenie organizuje i zwołuje Zarząd. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie nie później niż 10 dni przed datą  Zgromadzenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Bractwa na skutek :
  • uchwały Zarządu Bractwa,
  • uchwały  Komisji Rewizyjnej,
  • wniosku uchwalonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Bractwa.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie 5 dni od daty zgłoszenia uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 7. Walne Zgromadzenie jest prawomocne gdy obecność wynosi co najmniej ½ członków ( w pierwszym terminie ), a  w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez względu na ilość uprawnionych do głosowania.
 8. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, każdy uprawniony ma jeden głos.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy :
  • uchwalanie programów działalności Bractwa,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków,
  • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych Bractwa,
  • uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
  • uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwał o uchwaleniu budżetu Bractwa,
  • podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Bractwa,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Bractwa do innych stowarzyszeń sportowych ( zajmujących się strzelectwem ).

§ 17.

Zarząd

 1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Bractwa w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Członków  i przed nim odpowiada za pracę.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków ( w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika ) wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które ustala przed wyborem jego liczebność.
 3. Do kompetencji Zarządu należy :
  • reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,
  • kierowanie sprawami Bractwa,
  • realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  • zwoływanie Walnych Zgromadzeń ,
  • sporządzanie sprawozdań rocznych, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia,
  • przyjmowanie członków,
  • administracja majątkiem i funduszami Bractwa,
  • prowadzenie korespondencji i rachunkowości Bractwa zgodnie z przepisami prawnymi oraz uchwalonym przez Walne Zgromadzenie  budżetem,
  • przyjmowanie względnie zwalnianie ewentualnych pracowników Bractwa,
  • ustalanie okresowych planów działalności i opracowywanie preliminarzy budżetowych,
  • ustalanie regulaminów pracy Zarządu,
  • przygotowywaniem uchwał w sprawie przystąpienia Bractwa do innych stowarzyszeń sportowych ( zajmujących się strzelectwem sportowym ),
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 3 miesiące.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 18.

Komisja Rewizyjna.

 1. Komisja Rewizyjna Bractwa składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych Bractwa.
 2. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu. Ma ona prawo dokonywania rewizji w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Bractwa, składać sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu o działalności Bractwa i stawiać Walnemu Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu, oraz żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

Sąd Koleżeński.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Bractwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Bractwa oraz sporów powstałych na tle działalności Bractwa.
 3. Sąd Koleżeński może orzekać następujące  kary :
  • upomnienie,
  • zawieszenie w prawach członka Bractwa na okres od 3 miesięcy do 1 roku.
 4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE BRACTWA.

§ 20.

 1. Majątek Bractwa stanowią : nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
 2. Na dochód Bractwa składają się :
  • składki członkowskie,
  • wpisowe,
  • dotacje i darowizny,
  • dochody z urządzanych imprez i za wynajem obiektów.
 3. Rachunkowość Bractwa prowadzi się zgodnie z przyjętymi w rachunkowości przepisami.
 4. Bractwo może prowadzić działalność gospodarczą.
 5. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd.
 6. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zobowiązań majątkowych i finansowych wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób : Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
 7. Wszystkie pisma i dokumenty Bractwa wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA LUB ROZWIĄZANIE SIĘ BRACTWA.

§ 21.

 1. Zmiana  statutu i rozwiązanie się Bractwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności ½ członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Bractwa zgromadzenie zadecyduje o przekazaniu majątku Bractwa i powoła Komisję Likwidacyjną.
 3. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

 

Głogówek , dnia 2 października 1998 r.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *